Registrarse

Blog

Latest News

31/05/2019 00:00 Convocatòria del XIII Concurs Literari i III Premi Badiu de les Lletres

Convocat el XIII Concurs Literari i el III Premi Badiu de les Lletres. Entrega dels treballs fins el 13 d’octubre.


BASES

XIII CONCURS LITERARI PER A MAJORS DE 50 ANYS

III PREMI LITERARI BADIU DE LES LLETRES DE 18 A 49 ANYS

Aquests concursos els convoca l'Associació Badalona Poètica.

S'estableixen dues modalitats per a cada un d'ells: Poesia i Narrativa

El tema és lliure.

Les obres han de ser inèdites.

Cada participant tan sols pot presentar un poema i una narrativa, ja sigui en català

o en castellà.

Dels treballs se n'han de lliurar 5 còpies, en fulls DIN-A4, escrits a una sola cara,

a doble espai i amb cos 12. A més s'enviarà una còpia, en format Word (no pdf),

amb la plica, a l'adreça electrònica: concursliteraribdn@gmail.com

Els poemes no podran tenir més de 50 versos i les narratives, més de 2 fulls.

Cada treball s'ha de presentar dins d'un sobre tancat, a l'exterior del qual hi ha de

constar el nom del premi i la modalitat (poesia o narrativa). Dins del sobre, junt

amb el treball, hi anirà una plica, a l'exterior de la qual hi ha de constar el nom

del premi, la modalitat i el títol del treball; i, a l'interior, la identificació de l'autor

(nom, cognoms, adreça, població, telèfon, adreça electrònica i una fotocòpia del

DNI per les dues cares).

Els participants poden enviar els seus treballs fins al dia 13 d'octubre de 2019 a:

Joan Seus Cartró, apartat de correus no 38, 08330 de Premià de Mar.

El jurat està format per persones vinculades a la vida cultural de Badalona.

El jurat triarà 5 treballs de cada modalitat, d'entre els quals sortiran els tres

premis corresponents a cada una d'aquestes modalitats. Els autors premiats rebran

una reproducció d'un dels elements característics de la cultura badalonina i, com

els finalistes, un diploma i el llibre amb els treballs seleccionats, prèviament

revisats ortogràficament.

El jurat queda facultat per resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar

referent al concurs.

Els treballs seran destruïts, un cop acabada l'entrega de premis.

Per a més informació trucar al 659.45.00.45 o contactar amb l'adreça electrònica

anterior.

Creadora del concurs: Maria Batlle Gil.

El lliurament de premis tindrà lloc el dia 13 de desembre de 2019, a les 17 hores, al MUSEU DE BADALONA, plaça de l'Assemblea de Catalunya, 1.


Localización de evento:

Sitio:

Dirección: , , Badalona


Contacto:

Teléfono:

Email: 

Web: 

Artículos Relacionados