Registrarse

Blog

Latest News

03/06/2019 00:00 Convocatòria del XIII Concurs Literari i III Premi Badiu de les Lletres

Bases de la convocatòria del XIII Concurs Literari i III Premi Badiu de les Lletres


BASES

XIII CONCURS LITERARI PER A MAJORS DE 50 ANYS

III PREMI LITERARI BADIU DE LES LLETRES DE 18 A 49 ANYS

Aquests concursos els convoca l'Associació Badalona Poètica.

S'estableixen dues modalitats per a cada un d'ells: Poesia i Narrativa

El tema és lliure. Les obres han de ser inèdites. Cada participant tan sols pot presentar un poema i una narrativa, ja sigui en català o en castellà.

Dels treballs se n'han de lliurar 5 còpies, en fulls DIN-A4, escrits a una sola cara,

a doble espai i amb cos 12. A més s'enviarà una còpia, en format Word (no pdf),

amb la plica, a l'adreça electrònica: concursliteraribdn@gmail.com . Els poemes no podran tenir més de 50 versos i les narratives, més de 2 fulls.

Cada treball s'ha de presentar dins d'un sobre tancat, a l'exterior del qual hi ha de

constar el nom del premi i la modalitat (poesia o narrativa). Dins del sobre, junt

amb el treball, hi anirà una plica, a l'exterior de la qual hi ha de constar el nom

del premi, la modalitat i el títol del treball; i, a l'interior, la identificació de l'autor

(nom, cognoms, adreça, població, telèfon, adreça electrònica i una fotocòpia del

DNI per les dues cares).

Els participants poden enviar els seus treballs fins al dia 13 d'octubre de 2019 a:

Joan Seus Cartró, apartat de correus no 38, 08330 de Premià de Mar.

Per a més informació trucar al 659.45.00.45 o contactar amb l'adreça electrònica

anterior. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 13 de desembre de 2019, a les 17 hores, al MUSEU DE BADALONA, plaça de l'Assemblea de Catalunya, 1.


Localización de evento:

Sitio:

Dirección: , , Badalona


Contacto:

Teléfono:

Email: 

Web: 

Artículos Relacionados